MESAFELİ SATIŞ VE UZAKTAN EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

 

Hale Sultan Özkan - Ruhsal Astrolog. (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır); dokümanlı eğitimler, videolu eğitimler, canlı yayınlarda soru sorma imkanı ve online eğitimlerdeki uygulamalarla destekleyici bir şekilde kişilere fayda sağlayacak insan psikolojisi, spritüal, ruhsal ve kişisel gelişim ile alakalı eğitim programları hazırlamakta ve bu programları bireylere sunmaktadır. Hazırlanan eğitim programlarını tüm Dünya’ya ulaştırmakta; talepte bulunan ve şartları yerine getiren herkesin bu eğitimlerden faydalanabilmesini sağlamaktadır. Eğitim Alan ise şirketin sağladığı eğitim programlarından talepte bulunarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda faydalanmayı amaçlamaktadır. 

Şirket olarak, aramızda akdedilen işbu mesafeli satış ve uzaktan eğitim sözleşmesinin(bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) sizinle olan tüm ticari ilişkilerimizde hakim olacağı esasını kabul ediyoruz. Lütfen işbu Sözleşme’yi dikkatlice okuyup değerlendiriniz. Sözleşmede sorumluluğunuza ilişkin olarak çeşitli istisnalar ve sınırlandırmalar ile bu istisna ve sınırlamalara bağlı olarak tarafınıza getirilen yükümlülükler bulunmaktadır. Sizi ayrıntılı olarak bilgilendirerek gerek sizin, gerekse bizim yükümlülük ve sorumluluklarımızı izah etmeyi amaçlıyoruz.

İşbu Sözleşme hükümlerinde mutabık iseniz ve başkaca bir muhalefetiniz yok ise siparişinizi teyit ediniz. Sistem üzerinden Sözleşme’ye verdiğiniz onay satın aldığınız eğitimin siparişini onayladığınız anlamına geldiği gibi, aynı zamanda sizi ödeme yükümlülüğü altına soktuğunu bildiririz. Eğer görüşmek istediğiniz herhangi bir husus olursa, lütfen bize bildiriniz. ……………………………… görüşmeler sırasında şirketimizi temsilen hareket edecektir.


Tel:

E-Posta:

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların akdetmiş oldukları Web sitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında ayrıca sözleşme akdetmişlerdir. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.


Madde1-TARAFLAR 


a.Eğitim veren şirketin ünvanı ve adresi :

Hale Sultan Özkan - Ruhsal Astrolog.(Sözleşmede bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.)

Adres :Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Bozhöyük Sk. Konutkent-2 No:5 A İç Kapı No: 18 Çankaya/Ankara

İnternet Sitesi: https://www.halesultanozkan.com/

E-Posta Adresi : info@halesultanozkan.com

Telefon:

b.Eğitim Alanın

Adı Soyadı:

T.C.Kimlik Numarası:

İkametgah adresi: 

Fatura adresi:

Telefon: 
E-Posta adresi:

Mezuniyet/meslek: 


Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinin (Eğitim Alan bakımından “ikametgah adresi”nin) bu Sözleşme nedeni ile yapılacak her türlü tebligata elverişli adresler olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. Bu anlaşmada belirtilen adresi değişen taraf, güncel adresini yazılı olarak en geç 3 gün içerisinde diğer tarafa bildirmediği takdirde Sözleşme’de belirtilen adrese yapılan tebligat hukuken geçerli addolunacaktır. 

Madde2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu; “Eğitim Alan” tarafından internet ortamında ya da sair yollarla şirketten talep ettiği ve Şirket tarafından belirlenerek SMS, mail ve sair diğer yollarla tarihleri bildirilecek olan insan psikolojisi, spritüal, ruhsal ve kişisel gelişim ile alakalı verilecek uzaktan eğitim programına ilişkin tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

2.2 İşbu Sözleşme şirket ile Eğitim alan arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tanımlar. Sözleşme tarihi öncesi yapılan her türlü eğitim de eğer ayrı bir sözleşmenin kapsamında yer almamış ise işbu Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. Bir tarafta şirket, diğer tarafta Eğitim Alan, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, aralarında mevcut veya ileride verilecek siparişlerin aşağıda tanımlandığı şekilde işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacağını beyan ve bu Sözleşme hükümlerinin adı geçen eğitimlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. 

Madde3-EĞİTİM ALANNİN SÖZLEŞME AKDEDİLMEDEN ÖNCE BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

 

Şirket tarafından, sözleşme ile alakalı bilgiler, işbu sözleşme imzalanmadan önce EĞİTİM ALANA bildirilmiştir. EĞİTİM ALAN, sözleşmenin imzalanmasından önce, Şirket tarafından tüm gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, sözleşme konusu eğitim hakkında, eğitimi alıp almayacağına karar verecek kadar bilgi sahibi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

EĞİTİM ALAN, eğitim verenin tam unvanını, tüm iletişim bilgilerini eksiksiz şekilde bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder. EĞİTİM ALAN, sözleşmeye konu eğitimin vergiler dahil ücret olduğunu, nihayetinde eğitim verenin kendisinden bu ücreti talep edeceğini bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

EĞİTİM ALAN, Şirket tarafından gerekli KVKK aydınlatmasının yapıldığını, eğitim esnasında, Şirket tarafından elde edilen kişisel verilerinin ne amaçla kullanılacağını bildiğini ve buna rıza gösterdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde 4-SÖZLEŞMEYE KONU EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ŞARTLARI: 

 

4.1. Şirket, EĞİTİM ALAN’a insan psikolojisi, spritüal, ruhsal ve kişisel gelişim ile alakalı eğitim verecektir. Eğitim Alan tarafından talep edilen eğitim programının içeriği ve şartları, şirkete ait ve adresi 1. Maddede belirtilen internet sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Eğitim alan şirketin eğitime ilişkin olarak program içeriğini ve şartlarını okuyup inceledikten sonra kabul ettiğini açıkça beyan ve kabul eder. 

4.2. Eğitim programının başlatılabilmesi için işbu Sözleşme’nin kabulü yanı sıra işbu Sözleşme’nin 5.maddesinde belirtilen toplam tutarın nakden ve defaten ödenmiş ya da kredi kartı ile yapılacak peşin ya da taksit ödeme usulü ile ödeneceğinin Eğitim alan tarafından taahhüt edilmiş olması gerekmektedir. Sözleşme konusu eğitimin/ürünün/hizmetin vergileri dahil satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.

4.3.Eğitim, Şirket tarafından belirlenen tarih ve saatlerde yapılacak olup; buna ilişkin bildirimler, eğitimden en geç 24 saat önce EĞİTİM ALAN’a , SMS, Mail vesair yollar ile bildirilecektir. Bu hususta eğitim verenin takdir hakkı mevcut olup, dilediği takdirde eğitim günlerini ve saatlerini değiştirme yetkisi vardır.

4.4.Eğitimler çevrimiçi (online) veya çevirim dışı kayıttan şekilde yapılabilecektir. Çevirimiçi dersler Zoom, Microsoft Teams vs. uygulamalar üzerinden yapılacaktır. Bu hususta eğitim verenin takdir hakkı mevcut olup, eğitimin hangi platform üzerinden yapılacağına karar verme ve değiştirme hakkı saklıdır.

4.5. Sözleşme konusu eğitim içeriği Eğitim Alan’ın talepleri doğrultusunda kargo/taşıma yoluyla gönderilebilecek bir materyal (CD, DVD, Flashdisk,Harddisk, Doküman, vb.) ile Eğitim Alan’a ulaştırılacak ise, gönderiye ilişkin kargo/taşıma ücreti Eğitim Alan tarafından peşin olarak ödenecektir ya da Alıcı ödemeli olarak gönderilecektir. Bu taşıma/kargo bedelinin ve materyal bedellerinin eğitim/hizmet ücretine dahil olmadığını Eğitim Alan peşinen kabul eder. Kargo fiyatına ilişkin kampanya yapma hakkı satıcıya aittir. Bu talep doğrultusunda sağlanacak olan hizmete ilişkin teslimat hükümleri işbu sözleşmenin devamında düzenlenmiş bulunmaktadır. Teslim ile ilgili hükümler sadece sevkiyatın yapılması istenen hallerde geçerli olacak olup, dijital veri yoluyla eğitimin/hizmetin/ürünün anında ifa edileceği hallerde sevkiyat yolu ile teslim sözleşme konusu değildir. 

4.6. Eğitim Alan’ın satın aldığı Eğitim Programı’na ilişkin olarak yüz yüze eğitim gerekliliği şirket tarafından belirlendiğinde yüz yüze eğitim programları düzenlenmeden önce şirket tarafından duyurulacaktır. Duyuruya istinaden Eğitim Alan katılım bildiriminde bulunmakla mükelleftir. Eğitim Alan’ın katılım bildirimine rağmen yüz yüze eğitim programına katılmaması halinde bu programa ilişkin yüz yüze eğitim hakkı ortadan kalkacak ve bu hakkını kaybedecektir. Eğitimin yüz yüze , elektronik ya da başkaca bir metotla verilip verilmeyeceği konusundaki tüm belirleme hakları şirkete ait bulunmaktadır.

4.7.Eğitim Alan, satın almış olduğu eğitim programının öncesinde veya sonrasında şirketten destek ve/veya ilave eğitim/seminer/atölye çalışması/bireysel danışmanlık hizmeti-seans talebinde bulunabilir. Seansların konusu, randevu tarihi, saati , seans talebinde bulunanın kaç seans destek alması gerektiği, seans ücreti, seansların uygulama şekli gibi konuların belirleyicisi uygulayıcıdır. Seans talep eden, talep etmiş olduğu bu hizmetlerin 5.maddede belirtilen ücretten ayrı bir şekilde ücrete tabi olarak yapıldığını bildiğini kabul ve beyan etmiştir.

Uygulayıcı, tanısı konmuş psikolojik bir rahatsızlık, tıbbi bir hastalık nedeniyle seans talebinde bulunanın doktorunun vereceği bilgilerin yerine geçme iddiasında hareket etmemektedir. Seans Alan, daha önce geçirdiği hastalıkları , yakınmalarını, herhangi bir tedavi görüp görmediğini ,eğer varsa halen kullandığı ilaçları eksiksiz vermelidir. Verdiği bilgilerin doğruluğundan Seans Alan sorumludur ve Seans Alan tarafından verilen yanlış ya da eksik bilgilendirmeden doğacak tıbbi ya da hukuki sorumluluklar seansta herhangi bir tıbbi işlem yapılmadığı için tamamen Seans Alan’a aittir.

Madde5-SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI: 

SATIN ALINAN HİZMET

Adet

Peşin Fiyat

KDV dahil fiyat

Eğitim Adı

1

0.000,00 TL

0.000,00 TL

   

Toplam

0.000,00 TL

 

5.1. Eğitim Alan’ın talep etmiş olduğu eğitim programının bedeli yukarıdaki tabloda da açıklandığı üzere KDV ve tüm vergiler dahil …… TL’dir. Bu bedel havale/EFT yoluyla peşin olarak ödenebileceği gibi kredi kartı yoluyla da ödenebilir. EĞİTİM ALAN, en geç eğitim tarihinden 4 gün öncesine kadar eğitimcinin bildireceği banka hesabına tek seferde bu bedeli yatırmak zorundadır. EĞİTİM ALAN, eğitim ücretini yatırdıktan sonra yine eğitim verenin bildireceği e-posta adresine banka havalesini gösterir dekontu göndermeyi, aksi takdire eğitime katılma hakkının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kredi Kartı ile Ödeme yolunun tercih edilmesi halinde şirketin internet sitesinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve eksiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan şirket sorumlu değildir. Kredi kartı yapılacak ödeme tek çekimde gerçekleştirilebileceği gibi, şirketin inisiyatifinde olmak kaydıyla ve kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Bununla birlikte çalışılan bankanın yapacağı kampanyalar neticesinde taksit sayısı artırılabilir. Ancak bu durum şirketin bilgisi ve inisiyatifi dışında olup, bu konuda şirketin bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödemelerin kredi kartı ile yapılması halinde Eğitim Alan’ın bankası ile yapmış olduğu kredi kartının kullanımı ve temerrüt/gecikme halinde uygulanacak faiz oranı şirket için bağlayıcı değildir. Eğitim Alan bu konularda kullandığı kredi kartını sağlayan banka ile muhataptır ve ilgili bilgileri almak Eğitim Alan’ın sorumluğundadır. Kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının Eğitim Alanın kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde kullanıldığını Eğitim Alan peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşanabilecek olumsuzluklarda sorumluluk tamamen Eğitim Alan’a aittir. Bunun yanı sıra EĞİTİM ALAN ile hizmet alımı esnasında ödeme için kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması ve/veya EĞİTİM ALANIN satın almış olduğu eğitim paketinde dersler henüz başlamadan, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Şirket, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini, yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı, kart hamilinin yazılı olurunu ibraz etmesini EĞİTİM ALANDAN talep edebilir. EĞİTİM ALAN talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede eğitim süreci dondurulacak olup, anılan taleplerin 24 saat içerisinde yerine getirilmemesi halinde Şirket , işbu sözleşmeyi haklı şekilde feshetme hakkına sahiptir. Anılan durumda eğitim verenin fazlaya dair tüm hakları saklıdır.

Eft/ Havale Yoluyla Ödeme: Eğitim Alan’ın bu ödeme yöntemini tercih etmesi halinde şirketeait aşağıda IBAN Bilgileri yazılı Banka hesabına ödeme yapılabilir. Bu durumda dekontun bir örneğinin şirkete e-posta ya da Faks yoluyla iletilmesi gerekmektedir. 

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı :

Banka ve Şube :

5.2. EĞİTİM ALAN, sitede, sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatını ve ödeme şekline dair açıklamaları okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. EĞİTİM ALAN, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, satın alınan hizmete ait temel özellikleri, hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.EĞİTİM ALAN, satın aldığı sözleşme konusu hizmetten faydalanabilmek için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, EĞİTİM ALANIN kusuru aranmaksızın herhangi bir nedenle hizmet bedelinin ödenememesi halinde Şirketin hizmet verme borcunun ortadan kalkacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. EĞİTİM ALANIN, sitede ilan edilen zamanlarda satın alabileceği hizmet adetlerine sınırlama getirilebilir. EĞİTİM ALANIN sitede açıklanan kontenjanda belirtilen adetin üzerinde hizmet talep etmesi halinde kontenjan sınırını geçen miktar şirket tarafından iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri EĞİTİM ALANA iade edilecektir. EĞİTİM ALAN işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde eğitim verenin siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.5. Eğitimden sonra, EĞİTİM ALANIN, şirketten destek ve/veya ilave eğitim, seminer, atölye çalışması ya da bireysel danışmanlık hizmeti talep etmesi halinde, bu hizmetler işbu maddede belirtilen ücretten ayrı bir şekilde ücrete tabi olarak yapılabilecektir.

 

Madde 6: GENEL KOŞULLAR: 

 

6.1. İşbu Sözleşme’nin taraflarca kabulü ile Eğim Alan tüm şartlarını inceleyip, ……………………………………. Uzaktan eğitim programını tercih ettiğini kabul ve beyan etmektedir. 

6.2. Şirket, kendisine işbu Sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder. 

Şirket, belirtilen tarihler arasında, çevrimiçi (online) olarak insan psikolojisi, spritüal, ruhsal ve kişisel gelişim ile alakalı eğitim vermeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda eğitim veren, eğitim süresince, tüm hakları kendisine ait olan eğitim materyalleri ve dokümanları ile dersleri tamamlayacaktır.

6.3. İşbu Sözleşme ile Eğitim Alan; Sözleşme şartları çerçevesinde kabul ettiği eğitim programını detaylı bir biçimde incelediğini ve açıklanan tüm özellikleri ile kabul ettiğini, eğitim bedelinin ödemesini belirlenen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi, Eğitim Veren’e bildirdiği ve kendisi ile ilgili tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi durumda karşılaşılabilecek her türlü olumsuzlukta sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. 

6.4. Eğitim Alan, taraflarca kararlaştıran ödeme yöntemine uymakla yükümlüdür. Aksi halde şirketin Sözleşme’yi feshedip eğitim programına ilişkin olarak yapmış olduğu tüm masrafları talep etme yetkisi vardır.

6.5. Uzaktan eğitim hizmeti, şirketin belirleyeceği biçimde fiziki ortamda (belge, cd, usb bellek vs.) gönderimi yapılarak Eğitim Alan’a teslimi kararlaştırılmış ise, Eğitim Alan’ın ödeme yükümlülüğünü yerine getirdiği tarihten itibaren 21 gün içerisinde alıcının belirtmiş olduğu adrese gönderilmek üzere kargo/taşıma firmasına teslim edilecektir. Bu süre zarfında kargo/taşıma firmasına teslim edilmeyen ürün için Eğitim Alan’ın Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Ancak yukarıdaki maddelerde de belirtildiği üzere Eğitim Veren tarafından verilen bilgilerde bir eksiklik ya da hata olması halinde tüm sorumluluk Eğitim Alan’a aittir. 

6.6. Teknik veya sair zorunlu nedenlerle ilgili materyallerin tesliminin olanaksız hale gelmesi halinde şirket durumu ilgili olumsuzluğun ortaya çıktığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içerisinde Eğitim Alan’a bildirecektir. Bu halde şirketin bir sorumluluğu olmayacaktır.

6.7. Sözleşme konusu materyaller, Eğitim Alan’dan başka bir gerçek ya da tüzel kişiye teslim edilecekse, bu durum mutlaka yazılı olarak şirkete bildirilmelidir. Bununla birlikte gönderilen kişinin gönderiyi kabul etmemesi halinde şirket yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır, yaşanabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.

6.8. Eğitim hizmeti ya da eğitim materyallerinin teslimi ile ilgili olarak Eğitim Alan’ın kredi kartının kullanıma kapanması veya şirketin kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle kart sahibi bankanın şirkete ödeme yapmayı reddetmesi/durdurması halinde, Eğitim Veren’in sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Bu durumda Eğitim Alan kendisine teslim edilmiş olan tüm belge, teknik materyal vs. ürünleri kendisine yapılacak bildirimden itibaren 7 (yedi) gün içinde gönderim giderleri Eğitim Alan’a ait olacak şekilde şirkete göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde ilgili bedellerin tahsili için şirket tarafından yasal yollara başvurulabilecektir.

6.9. Şirketçe sağlanacak hizmet, Eğitim Alan tarafa esas olarak internet üzerinden iletilecek olup, bu durumda teknik zorunluluk gereği teslime ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Zira internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak eğitimin yerine getirilmesi anlık olarak gerçekleşmektedir. Bunun dışında Eğitim Alan’ın talep etmesi halinde ayrıca belirlenecek ücret karşılığı ürünün veri depolama cihazları içinde teslim edilmesinin şirket tarafından kabulü halinde teslime ilişkin hükümler uygulanacaktır. 


6.10. Eğitim Alan kişiye şirket tarafından internet sitesine giriş amacıyla bir kullanıcı adı ve şifre temin edilir. Bu kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Eğitim Alan sorumludur ve üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekir. Aksi halde şirketin uğradığı zararı Eğitim Alan’dan talep etme hakkı vardır. Eğitim Alan kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile şirkete ait internet sitesine giriş yaparak ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda sözleşme yükümlülüğü şirket tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Bu doğrultuda gerçekleşen ifa neticesinde alıcının cayma hakkı işbu Sözleşme’nin 7. Maddesinde ele alınmış olup katılımcı/alıcı işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder. 

6.11. Eğitim Alan, şirket internet sitesinde yer alan tüm açıklamaları okuduğunu, eğitim içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dahilinde koşulları kabul edip bu anlaşmayı onayladığını beyan ve Kabul eder. 

6.12. Eğitim Alan kendisine sağlanan eğitim içeriğinin, videoların vs. materyallerin her türlü fikri ve sınai haklarının şirkete ait olduğunu peşinen kabul eder. Eğitim alan bu materyalleri ve içerikleri gizli tutacağını, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını, yine bu konuda sosyal mecralarda ve internet ortamında, basılı ya da görsel medyada amacı dışında paylaşımda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde aykırılığa konu her bir eğitim tutarının ihlal tarihindeki bedelinin 20 (yirmi) katı cezai şart demeyi kabul ve taahhüt eder. 

6.13. Sözleşme'deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin hukuki temsilcisi, ortağı veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

6.14.Hizmet Alan, çevrimiçi eğitimler esnasında kamerasını sürekli açık tutmayı, eğitime tek ve yalnız şekilde katılmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hizmet Alan, çevrimiçi eğitimlerden 15 dakika önce ders için hazırlığını tamamlamış olacağını, internet ve ders bağlantısını kontrol edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alanın , herhangi bir nedenle eğitime katılamaması halinde eğitim verenin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.15.İş bu sözleşme kapsamında, Hizmet Alan eğitim programına yalnızca bir defa katılma hakkına sahip olup ders tekrarı amacıyla dahi olsa bile programa ikinci katılım halinde eldeki sözleşme uyarınca ödemiş olduğu ücretin üçte biri ilave ücret ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – REKABET YASAĞI

 

Hizmet Alan, yukarıda da belirtildiği üzere, iş bu sözleşme kapsamında verilen eğitim sonucunda sözleşme kapsamında verilen eğitim ile ilgili olarak herhangi bir şekilde eğitimlerde, seminerlerde ve/veya sempozyumlarda eğitimci sıfatı ile herhangi bir iş ve işlem yapamayacaktır. Ayrıca Hizmet Alan;

-Eğitim vereni veya eğitim verenin eğitim materyallerini, dokümanlarını, fiyatlarını veya faaliyetlerini yanlış, yanıltıcı ve/veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülememeyi,

-Potansiyel EĞİTİM ALANLARIN karar verme iradelerini saldırgan yöntemler ile sınırlamamayı,

-Potansiyel EĞİTİM ALANLARIN, Şirket ile akdedeceği sözleşmeleri ihlal etmeye ve feshetmeye yöneltmemeyi,

-Şirket bünyesinde çalışan ve/veya çalışacak personelleri ve diğer çalışanları eğitim ve iş sırlarını ifşa etmeye ve/veya ele geçirmeye yöneltmeyeceğini,

-Şirket dokümanlarından, eğitim materyallerinden ve sair tüm verilerden yetkisiz yararlanmayacağını,

ve yukarıda sayılanların haricinde dürüstlük kuralına aykırı hareket ederek Şirket ile haksız rekabet içine girmeyeceğini, aksi takdirde eğitim bedelinin 50 katı cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8-CEZAİ ŞART

 

Hizmet Alan, iş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde kayıtsız ve şartsız olarak hizmet bedelinin 20 katı bedelindeki cezai şartı eğitim verene ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Hizmet Alan, Fikri Sınai Haklara aykırı hareket etmesi, kayıtsız ve şartsız olarak eğitim bedelinin 50 katı bedelindeki cezai şartı eğitim verene ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

 

Hizmet Alan, iş bu sözleşmenin 7.maddesinde belirtilen, haksız rekabet yasağına ilişkin hükümleri ihlal etmesi halinde, kayıtsız ve şartsız olarak eğitim bedelinin 50 katı bedelinde cezai şartı eğitim verene ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

Yukarıda sayılan cezai hükümlerden bağımsız olarak, eğitim verenin fazlaya dair tüm talep, dava ve hakları saklıdır.

MADDE 9- CAYMA HAKKI

 

9.1. Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesinde de bahsedildiği üzere, EĞİTİM ALAN’ın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48.maddesinin 4.fıkrasına göre EĞİTİM ALAN, satın alma ve mesafeli satış ve hizmet sözleşmesinin onaylama tarihinden itibaren başlamak üzere 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı kullanılırken, EĞİTİM VEREN tarafından keşide edilen faturanın ibrazı zorunlu olup aksi takdirde EĞİTİM ALAN cayma hakkını kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. EĞİTİM ALAN tarafından cayma hakkı bildirimi, iadeli taahhütlü mektup veya noter vasıtası ile yapılacak olup EĞİTİM ALAN cayma hakkını kullandığı takdirde sözleşmede belirlenen iletişim kanallarını kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. EĞİTİM ALAN’ ın 14 günlük cayma hakkı ancak şifreyle sisteme giriş yapması ve eğitim linklerine erişiminin şirket tarafından açılmasına kadar geçerlidir. Cayma talebinin şirkete ulaştıktan sonra, ürün bedeli, yasal süre olan 10 iş günü içerisinde EĞİTİM ALAN’ın ödeme yaptığınız kredi kartına iade edilecektir. Bu süre, EĞİTİM ALAN’ın hizmet almayı talep ettiği eğitim/seminer/sempozyum’a internet sitesi üzerinden erişiminin kesildiği tarihten itibaren başlayacaktır. Ücret iadesi, kredi kartı ekstresine yansıması, müşterisi olunan bankaya bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu noktada şirketin bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.2 .Yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde; dijital içerik; ‘’ Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri,’’ olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte kalıcı veri saklayıcısı; ‘’ Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,’’ olarak tanımlanmıştır. Şirket tarafından işbu Sözleşme çerçevesinde sunulan hizmet/ürün, bahse konu yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmet kapsamındadır.

9.3. 27.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin b,ğ,h bentleri Bakımından tüketicinin “CAYMA HAKKI BULUNMADIĞINI” DÜZENLEMEKTEDİR. Bu sebeple Eğitim Alan şirket tarafından verilen hizmet ve ürünlerin Bahse konu Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında olduğunu ve bu sebeple cayma hakkı bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

9.4. Eğitim Alan’a kendi talebi doğrultusunda, kalıcı veri depolayıcısı içeriğinde eğitim materyalleri sunulması halinde ise bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘’e’’ bendi ‘’ kapsamında kalacaktır. Bu maddeye göre, “Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.’’ Kapsamında olacağından, bu ürünlerin ambalajının açılmış olması halinde İADESİ KABUL EDİLMEYECEK, dolayısıyla da Eğitim Alan, CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAKTIR. Bu durumda cayma hakkının on dört gün içerisinde kullanılabilmesi için, iletilmesi istenen hizmete ilişkin kalıcı veri saklayıcısını paketi açılmamış olması, ambalajının bozulmamış olması gerekmektedir. Eğitim Alan bu konuda kendisine gerekli bildirimin yapıldığını kabul ve beyan eder. Şirket tarafından talebi üzerine kendisine Kalıcı veri saklayıcısı gönderilen Eğitim Alan’ın 14 gün içerisinde ürünün paket ya da ambalajı açılmamak kaydıyla ve iadeli taahhütlü mektup ya da noter vasıtasıyla yapılacak bildirim halinde iade hakkı mevcuttur. Bu iade için gönderi ücreti şirket tarafından karşılanır. 

9.5. Cayma hakkının kullanılması ile iade edilmesi gündeme gelen ücret, kalıcı veri saklayıcısı için Eğitim Alan tarafından ödenmiş olan ücrettir. Zira internet ortamından sağlanan dijital eğitim içeriği eğitimin verildiği anda ifa edildiğinden cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkının kullanılması aşamasında alıcı tarafından yapılmış herhangi bir ödeme bulunmuyorsa, alıcı bir ücret ödenmesine talep edemeyecek olup, almış olduğu ürün/hizmeti işbu Sözleşme kapsamında iade etmekle yükümlüdür. 

9.6. Cayma hakkı bulunmayan uzaktan eğitim hizmetlerinde eğitim alan kayıt işlemlerini tamamlayıp bir süre sonra işbu sözleşmeden dönerse cezai şart olarak sözleşme bedelinin %10’unu ödemekle yükümlüdür. Eğitim Alan bu durumu itirazsız bir şekilde kabul ettiğini beyan eder. 

MADDE 10-MÜCBİR SEBEP: 

Aşağıdaki sebeplerden herhangi biri dolayısıyla taraflar, işbu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen yerine getiremediği takdirde bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır. Herhangi bir makamın emir ve talebi dolayısıyla veya savaş, , iç savaş, düşman harekatı, sabotaj, grev, lokavt, işçi veya memur ihtilafları, internet ve sair iletişim hatlarındaki uzun süreli kesintiler, yangın da dahil her türlü doğal afetlerden dolayı veya akreditif açılmaması, BDDK, BTK ve ilgili sair kurumların faaliyeti engelleyici karar ve eylemleri, ve bunun gibi hükümetçe alınacak önlemler ile kendi tasarrufunda olmayan sair sebeplerden dolayı stok, üretim, imal, sevk, nakil, ithal ve tevziden kısmen veya tamamen mahrum kalması, Kanunen veya teamülen mücbir sebep sayılan diğer bilcümle hallerin gerçekleşmesi.

Mücbir sebebin bir (1) aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi biri karşı tarafa yazılı bir bildirim göndererek (fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan alacak ve borçlara dair haklar saklı kalmak kaydıyla) sözleşme’yi hemen feshedebilir. 

MADDE 11- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

İş bu sözleşmenin süresi Eğitim Alan tarafından sözleşmenin imzalandığı/dijital ortamda kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve Eğitim Alan’ın seçmiş olduğu Eğitim Programının tamamlanması ile kendiliğinden sona erer. Alıcının sözleşmeyi okuyup kabul etmesi/onaylaması ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dahilinde alıcı ürün/hizmetin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer. 

MADDE 12- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AÇIK RIZA BEYANI 

12.1. Şirket gerekli gördüğünde Eğitim Alan’ın kişisel bilgilerini yapılan işlemlerle veya ortaklık ilişkisi içinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan pazarlama ve benzeri amaçlarla ilgili olarak kaydedebilir, paylaşabilir, kullanabilir, depolayabilir, işleyebilir ve saklayabilir. Şirket ait internet sitesinde veya sair suretlerle işbu sözleşmenin akdedilmesi esnasında Eğitim Alan’dan talep edilen veya Eğitim Alan tarafından şirkete sağlanan bilgiler ve Eğitim Alan tarafından yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, şirkete ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından şirkete ait internet sitesinin EĞİTİM ALANları ve işletmeler ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, Eğitim ALAN’ın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için de kullanılabilir.

12.2. 5651 sayılı Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için, şirket gerektiğinde Eğitim Alan’ın IP adresini, Eğitim Alan’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Şirkete ait internet sitesi dahilinde başka internet sitelerine de link verebilir. Şirket bu link vasıtasıyla erişilen internet sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

12.3. Şirket işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere, Eğitim Alan’a ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar;

1) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
2) Şirketin EĞİTİM ALANları ve işbirliği içinde bulunduğu işletmeler ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması,

3) Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, Eğitim Alan ile ilgili bilgi talep edilmesi,

4) Eğitim Alan’ın haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

12.4. Şirketin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kendisine ait internet sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda şirketin herhangi bir hukuki ve / veya cezai sorumluluğu olmayacaktır.

12.5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. Şirket, mevzuattan ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek; kendisinin ve Eğitim Alan’ın haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını teminen Eğitim Alan’ın kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, iş ortakları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak ve kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile şirketin web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak faaliyetlerini yerine getirmek üzere işlenmektedir. Bu konuda tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur. Kişisel veriler, Sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için iş ortaklarımıza, sözleşmeli avukatlarımıza ya da hizmet alınan firmalara aktarılabilmektedir. İş ortaklarımız, sözleşmeli avukatlarımız ve hizmet sağlayan firma ve/veya şahıslar, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Şirket, kişisel verileri yalnızca işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde, verilerin gerek güvenli bir şekilde saklanması gerek hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayan tedbirleri almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu işbu Sözleşme çerçevesinde Eğitim Alan, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan şirketten bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğu onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkının olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME:

 

Eğitim Alan’ın kişisel verilerinin işlenmesi, depolanması ve sair işlemlere konu edilmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 çerçevesinde başvurabileceği hukuki yollar ise şöyledir:

“(1)Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Eğitim Alan; işbu Sözleşme’yi akdetmekle, kendisine şirket ve işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, SMS, e-posta ve sair vasıtalarla her türlü içerikte ticari elektronik ileti gönderilmesini, kendisinin kampanyalar, reklamlar, promosyonlar, bağlantılı faaliyetler, işbirlikleri, yenilikler, güncel hizmetler, değişiklikler ve diğer her türlü konuda ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 

EĞİTİM ALAN’IN AÇIK RIZA BEYANI: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin şirket tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. Yukarıda belirtilen sebeplerle Şirket tarafından bahsi geçen kapsamda, kendisine ait kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak, kişisel verilerimin ve bunlara ilişkin belgelerin şirket veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, işbu Sözleşme’nin gereklerinin yerine getirileceği her aşamada ve her işlemde kullanılmasına, hizmetlerin sunulması kapsamında hizmet aldığı üçüncü kişiler, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi için anlaşmalı kurumlar, ilgili şirket acentaları, şirketin vekalet ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, yasal yükümlülüklere uygun olarak yetkili adli ve idari merciler ile paylaşılmasına özgür iradem ile muvafakat ederim. Kabul Ediyorum/Kabul Etmiyorum 

 

MADDE 13: KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ: 

İşbu anlaşmadan kaynaklanan ticari ilişki nedeniyle tarafların karşılıklı borç ve alacağının miktarı şirketin defter ve bilgisayar kayıtlarına göre tayin edilecektir. Bu bakımdan şirkete ait defter ve bilgisayar kayıtlarının HMK’nın 193. maddesi kapsamında kesin delil teşkil ettiğini taraflar şimdiden kabul etmiştir. 

MADDE 14- FERAGAT: 

Taraflardan her biri, karşı tarafa imzalanmış yazılı bir feragatname vermedikçe taraflar, işbu anlaşma ve eklerinde yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır. 

MADDE 15- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

 

Taraflar arasında Sözleşme’ye ilişkin olarak bir ihtilaf ortaya çıkması halinde taraflar, öncelikle bir araya gelerek veya karşılıklı yazışma yoluyla ihtilafın halli için Sözleşme hükümleri çerçevesinde uzlaşmak adına gerekli çabayı gösterecek ve arabuluculuk kanun yoluna başvuracaklardır. Ancak görüşmelerin sonuç vermemesi halinde taraflar, Sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde ANKARA Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkili olduğunu ve bunun 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 197 kapsamında bir yetki sözleşmesi teşkil ettiğini kabul etmişlerdir. 

MADDE 16-ÖDEME PLANI 

SEÇİLEN EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİ-DÖNEM 

ÖDEME YÖNTEMİ:

PEŞİNÖDEME/TAKSİT SAYISI:

ÖDEME TARİHLERİ:

Kredi Kartı / EFT Tek ödeme / 6 Taksit:

İşbu sözleşme 10(ON) sayfa ve 16 (onaltı) maddeden oluşmakta olup …./…./…… tarihinde Eğitim Alan Tarafından internet ortamında okunarak kabul edilmiştir/imzalanarak kabul edilmiştir. 

EĞİTİM VEREN(ŞİRKET) EĞİTİM ALAN

OKUDUM-KABUL EDİYORUM VE ONAYLIYORUM

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam