6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

MADDE 1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

https://www.halesultanozkan.com/ (“Site”) internet sitesi üzerinden toplanan tüm kişisel veriler, 07/04/2016 tarihinde yayımlanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” başta olmak üzere hukuki yükümlülükler uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz kaydedilmekte ve saklanmaktadır.

HALE SULTAN ÖZKAN olarak, şirketimizle mesafeli hizmet sözleşmesi imzalamak sureti ile tarafımızdan eğitim almak isteyen size, aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları bilginize sunarız. İşbu aydınlatma metnine şirketimizin internet adresi olan https://www.halesultanozkan.com/ adresinden de ulaşabilirsiniz.

MADDE 2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

HALE SULTAN ÖZKAN, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenebilmesi, kaydedilebilmesi, saklanabilmesi, sınıflandırılabilmesi, güncellenebilmesi ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi yapabilecektir. Buna ek olarak sizin talebiniz ile veya ilgili mevzuatın izin verdiği- gerektirdiği şekilde işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere, kuruluşlara ve kullandığı - kullanacağı veri depolama sistemlerine (kuruluş içi- ülke içi) aktarabilecektir.

HALE SULTAN ÖZKAN, veri sorumlusu sıfatıyla sizlere eğitim hizmeti sunabilmek için aralarında

Sizin tarafınızdan sağlanması gereken herhangi bir bilginin zorunlu veya isteğe bağlı niteliği bu tür bilgiler toplandığı anda ilgili formlarda genellikle yıldız işareti ile işaretlenir. Bu bilgileri sağlamamanız HALE SULTAN ÖZKAN’nin isteğinizi işlemeyi reddetmesi sonucunu doğurabilir.

Siz, kendiniz hakkında HALE SULTAN ÖZKAN’ne sağladığınız kişisel verilerin güncel, doğru, tam ve anlaşılır olacağını beyan etmiş ve işlenmesine, saklanmasına, depolanmasına rıza göstermiş olursunuz.

MADDE 3- KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLAR İŞLENECEĞİ

Adınız ve soyadınız, T.C. kimlik numaranız, telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz gibi kişisel kimlik ve iletişim verileriniz, eğitimin verileceği siteye erişim için üyelik işlemleri amacıyla ve site üzerinden katılacağınız ders programlarının, seminerlerin ve sempozyumların sözleşmelerinin elektronik ortam üzerinden akdedilebilmesi için işlenecektir.

Siteye üye olmanız ve herhangi bir ders programına, seminere ve/veya sempozyuma katılmanız halinde, sitemizi ziyaretiniz ve kullanımına ilişkin verileriniz (IP adresiniz, coğrafi konumunuz, web tarayıcısı türünüz, gönderen kaynağınız, ziyaret süreniz, içerik gösteriminiz ve sayınız) daha sağlıklı ve güvenli hizmet sunma, ileride yapılması muhtemel iyileştirme çalışmalarına esas olmak ve güvenlik gerekçeleri ile işlenecektir.

Katılmış olduğunuz derslerde, sempozyumlarda ve seminerlerde ekran görüntüsü ve sesiniz kayıt cihazları tarafından kaydedilecek ve bu görüntü ile sesler, şirketimiz tarafından sosyal medya ve/veya sair platformlar üzerinden reklam amacı işlenecek ve kullanılacaktır.

Şirketimiz tarafından işlenecek olan kişisel veriler, tarafınızın eğitim sürecini daha verimli, güvenli şekilde gerçekleşmesi amacıyla kanun ve sair mevzuatlarda belirtilen şart ve meşru amaçlar dahilinde işlenecektir.

Yine, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, şirketimize ait arşivlere ve e-arşivlere nakledilmek suretiyle hem fiziki hem de dijital ortamdan muhafaza altında tutulacaktır.

MADDE 4- VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA KİME AKTARILACAĞI

Toplanan kişisel verileriniz, BTK, KVKK gibi kurumlar başta olmak üzere, yetkili kamu kurum ve kuruluşların talebi halinde, anılan kamu kurumları ile paylaşabilecektir

MADDE 5- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak sosyal medya, internet, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, görsel, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatman metninde açıklanan amaçlarla, şirket tarafından ve/veya şirket vasıtasıyla, otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla, veri sorumlusunun meşru menfaati, veri sorumlusunun yükümlülüğü ve kanun kapsamında tanınan hakların kullanılması ve korunması amacıyla işlenecek ve aktarılacaktır.

Kişisel verileriniz, işbu metinin 2.maddesinde bildirilen amaç ve hedefler çerçevesinde toplanacaktır.

MADDE 6- KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri işleme faaliyetlerini gerçekleştiren kurumumuz;

a) Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktan sorumludur ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır. Buna ek olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ve aşağıdakilerle sınırlı olmayan ek güvenlik tedbirleri de alınmaktadır.

Ekibimiz bilgi güvenliği, üye mahremiyeti, kişisel verilerin korunması konularında eğitilmektedir, kişisel veriler kullanma amacı ortadan kalktığında imha edilmektedir, kişisel veri içeren sistemlerimiz rutin olarak denetlenmektedir, veri sorumlusu-veri işleyen sözleşmeleri yapılmaktadır, güncel yazılımlar kullanılmaktadır, kişisel veri içeren sistemlere erişim yetkisi sınırlıdır, antivürüs ve anti spam programlar kullanılmaktadır, güvenlik sorunları ile ilgili bilişim ağlarının sürekli izlenmektedir, sistemlerin kötüye kullanılması halinde delillerin toplanarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirilir ve Savcılığa suç duyurusu yapılır, kişisel verilerin bulunduğu fiziksel ortamlarımızda koruma tedbirleri alınmıştır ve bu ortamlar kilitli tutularak giriş / çıkışlar kontrol altındadır.

MADDE 7-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA POLİTİKA

Kişisel verilerin korunması, kurumumuzun en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir.

HALE SULTAN ÖZKAN, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Söz konusu süreler işbu aydınlatma metninde sayılan amaçlar ve hukuki nedenlerle; dolayısıyla ilgili kişinin eğitim ve satış hizmetleri alımından itibaren kanuni zamanaşımı süresine uygun olarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak eğer kağıt ortamında saklanan veriyse kağıt imha makinesinde, eğer optik medya üzerinde saklanan veriyse sistemde bir daha ulaşılamayacak şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

HALE SULTAN ÖZKAN, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

MADDE 8 – KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde, ilgili kişinin hakları başlığı altında kişisel veri sahibinin hakları sayılmış olup işbu haklar aşağıda bildirilmiştir.

Yukarıda sayılan haklarınıza dair şirketimize ‘Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurmak suretiyle başvurmanız halinde, başvurunuza en geç 30 gün içinde ücretsiz şekilde cevap verilecektir. Ancak başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7.maddesi uyarınca 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti tarafınızdan talep edilecektir. Başvurunuzu aşağıda sayılan şekillerde yapabilirsiniz.

-Şirketin kayıtlı e-posta adresine (KEP), kendi kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak sureti ile imzalanan belgelerin gönderilmesi ile de başvuru yapılabilecektir.

MADDE 9-BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu, HALE SULTAN ÖZKAN’ne bildirebilirsiniz. Talebinizin veri sorumlusuna ulaşmasından itibaren 20 gün içerisinde talebiniz işleme alınmaktadır.

Metin içeriğinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Metin’in yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Ek Bilgiler

Üyeler, mesaj, hatırlatma, bilgilendirme istemediklerini belirttikleri tarihte ilgili gönderiler durdurulur.

İşbu metin KVKK m.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için hazırlanmıştır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam